[1]
G. Nixon, “Intersectional Theology: An Introductory Guide: by Grace Ji-Sun Kim dan Susan M. Shaw”, IJT, vol. 11, no. 1, Jul. 2023.