(1)
Nixon, G. Intersectional Theology: An Introductory Guide: By Grace Ji-Sun Kim Dan Susan M. Shaw. IJT 2023, 11.